به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم سیدان در روز عاشورای حسینی به عزاداری و سوگواری پرداختند.