وبلاگ همکلاسی آسمانی من تصاویری از همایش شیرخوارگان حسینی در مرودشت منتشر کرد:

http://8pic.ir/images/jvrfrhbkj3zb73vwb0qh.jpg

http://8pic.ir/images/fa8v8fccti6q9o2hlk5a.jpg

http://8pic.ir/images/3rq6kze11zx5bsvlabjd.jpg

http://8pic.ir/images/tuevktfslcll9dvzkf07.jpg

http://8pic.ir/images/nm1ms55wpgni891agw9y.jpg

http://8pic.ir/images/h0wdrdey6l9uacrtkkwd.jpg

http://8pic.ir/images/i5sypbi9d3pkrmldmjau.jpg

http://8pic.ir/images/f8qsyvvm15khwb9lyoft.jpg

http://8pic.ir/images/c10ed9v3bic3oghn26ct.jpg

http://8pic.ir/images/vbbr799pkrz48x9dptxx.jpg

http://8pic.ir/images/728rdg0xqfvw3v381bdc.jpg

http://8pic.ir/images/xuge29l3656xr18iora9.jpg

http://8pic.ir/images/wqwtovm8m98l41mkmt9x.jpg

http://8pic.ir/images/czd2tu9mob5gi30tyrb0.jpg

http://8pic.ir/images/0id5q11258ffy6xrh41u.jpg

http://8pic.ir/images/dmmw8qjtexa1fme86ve7.jpg

http://8pic.ir/images/af09ebhpgjrj38tw5vli.jpg

http://8pic.ir/images/5bm6x2w5ovb4ldznirov.jpg

http://8pic.ir/images/k3cok59hw6x6c0r16ftf.jpg

http://8pic.ir/images/1a7isqy40th5dwbk3awu.jpg

http://8pic.ir/images/ato521b7znx5y17gswqp.jpg

http://8pic.ir/images/z6k5kucmys8g5wp2rbc9.jpg

http://8pic.ir/images/5yp10a21ti1ml8xqti77.jpg

http://8pic.ir/images/yg15p5syzog1pooaot2c.jpg

http://8pic.ir/images/fou9l7xheqk87sxa3fya.jpg

http://8pic.ir/images/ggsequ38ojgu221cmi6o.jpg