به گزارش سایت خبری مرودشت نا، ۱۰۰۰ بسیجی در قالب ۱۰۰ گروه جهادی کل معابر شهر مرودشت را به صورت همزمان ضدعفونی و گندزدایی کردند.

بسیجیان در طول هفته گذشته نیز در گوشه و کنار شهرستان به عملیات ضدعفونی و گندزدایی پرداختند.