به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر نماهایی از تفرجگاه های طبیعی و مذهبی سیوند را نشان می دهد.