به گزارش سایت خبری مرودشت نا، کشاورزان مرودشتی این روزها در حال برداشت محصول خیارسبز از مزارع خود هستند.