به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به مناسبت روز مرودشت برخی ادارات و نهادهای مرودشت در جشنواره غذا در تخت جمشید شرکت کردند و در پایان پس از ارزیابی به آشپزها و میزهای برتر هدایایی اهدا گردید.

{{g:94}}