به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، مردم بخش سیدان در آخرین جمعه رمضان، ابهت پوشالی نظام سلطه و در راس آن آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل را در هم شکستند.

{{g:141}}