به گزارش سایت خبری مرودشت نا، باغ های سرسبز، چشمه ها و قنات ها و خانه های قدیمی جلوه های زیبایی به فاروق داده است.

{{g:302}}