به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مسیر پیاده روی اربعین مملوء از جمعیتی بود که با عشق در این مسیر گام نهاده بودند و در هر طرف خادمان و موکب دارانی را می دیدید که با عشق و شوق به خدمت زائران حسین(ع) می شتافتند.

{{g:323}}