به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت تریبون "آزادی یا خیانت"در روز ۹ دی برگزار شد.

{{g:332}}