به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر آزادسازی خرمشهر را نشان می دهد.