به گزارش سایت خبری مرودشت نا، خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای بندگانش قرار داده است.

پوستر با کیفیت ماه رمضان, ماه رمضان میدان مسابقه