به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از تسنیم، شهید نوروز علی بشیری در تاریخ ۹ شهریور ۴۴ در روستای کوه سبز شهرستان مرودشت استان فارس دیده به جهان گشود.
 
وی با گذراندن دوران تحصیلش که همزمان با دوران انقلاب بود توانست دیپلم خود را گرفته و همزمان در تظاهرات انقلابی شرکت کند.
 
شهید نوروز علی بشیری در آغاز جنگ به علت سن کم موفق به اعزام جبهه نگردید .
 
وی در سال ۶۵ به خدمت سربازی رفته و به عضویت گردان تکاور لشکر ۲۳ نوحه در آمد.شهید نوروز علی بشیری سرانجام در عملیات بیت المقدس ۵ در منطقه مریوان به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
 
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری
خاطرات سرخ ایثار /شهید علی بشیری