به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر تلاش ها و حضور خبرنگاران مرودشتی در عرصه های مختلف را به نمایش گذاشته است.

{{g:439}}