به گزارش سایت خبری مرودشت نا، اولین شماره تک برگ مجازی مرودشت نا منتشر شد.

تک برگ مجازی مرودشت نا شماره یک