به گزارش سایت خبری مرودشت نا، حرمین امامین عسگریین در اربعین امسال حال و هوای عجیبی داشت.

{{g:509}}