به گزارش سایت خبری مرودشت نا، آرامگاه شهید رئیسعلی دلواری در قبرستان وادی السلام نجف اشرف زیارتگاه عاشقان است.