به گزارش سایت خبری مرودشت نا، امام صادق بیان داشتند:  همه خیرها در خانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند.

پوستر ولادت امام صادق