به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت حوزه بسیج دانشجویی شهید خانمیرزا استواری تریبون آزاد ۹ دی در خیابان مسجد الرسول مرودشت برگزار شد.

امام جمعه مرودشت نیز با حضور در این برنامه، ضمن حمایت از این حرکت موضع خود را در خصوص فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی رسما اعلام کرد.