به گزارش سایت خبری مرودشت نا، عوامل شعارنویسی های اخیر با تلاش و هوشیاری اطلاعات سپاه شهرستان مرودشت شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد که با شعار نویسی به دنبال اهداف از پیش تعیین شده خود بودند، با تلاش اطلاعات سپاه شهرستان مرودشت شناسایی و دستگیر شدند.