به گزارش سایت خبری مرودشت نا، باشگاه سوارکاری پارسه تخت جمشید در شرق تخت جمشید قرار دارد که به آموزش سوارکاری و نگهداری اسب می پردازد.

{{g:599}}