بعد از سال ها چشم انتظاری، ساختمان مدیریت بحران مرودشت به بهره برداری رسید
مترجم