۱۰۰۰ بسیجی در عملیات مشترک و همزمان، شهر مرودشت را ضدعفونی کردند

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، ۱۰۰۰ بسیجی در قالب ۱۰۰ گروه جهادی کل معابر شهر مرودشت را به صورت همزمان ضدعفونی و گندزدایی کردند.

بسیجیان در طول هفته گذشته نیز در گوشه و کنار شهرستان به عملیات ضدعفونی و گندزدایی پرداختند.

 


مترجم