عیادت امام جمعه مرودشت و مسئولان هیات ورزش های ناشنوایان استان از علیرضا صالحی
مترجم