به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت هیات محبین الزهرا مرودشت ایستگاه صلواتی در میدان مرکزی شهر مرودشت برپاشد.