به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تاخیر ۱۱ نفر از نمایندگان آغاز شد.

اسامی این یازده نفر از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد و نام برومندی نماینده مردم مرودشت نیز در این لیست به چشم می خورد.

دوم بهمن ماه نیز اسامی ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تاخیر به مجلس رفته بودند از سوی هیئت رئیسه قرائت شد که در آن لیست نیز نام نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد به چشم می خورد.