به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مرکز حمایتی- آموزشی کودک و خانواده آفرینش با حمایت و نظارت اداره بهزیستی شهرستان مرودشت کار خودرا از ابتدای سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز نمود.

از آن جــا کــه کــودکان عامــل حفــظ بقــای جامعــه هســتند و میــزان رشــد و بقــای هــر جامعــه بســتگی بــه رســیدگی و تربیــت صحیــح کــودکان اســت لــذا حفــظ حقــوق و توســعه فــردی و اجتماعــی و فراهــم آوردن زمینــه رشــد همــه جانبــه ایــن گــروه از جامعــه از اهمیــت ویژه ای برخــوردار اســت و با رعایت این مهم اســت کــه کــودکان مــی تواننــد مراحــل کودکــی خــود را بــه ســلامت طــی نمــوده و در زمینــه هــای مختلــف اجتماعــی، تحصیلــی و حرفه ای برای زندگی آینده آمادگی کامل را کسب نمایند امــا در ایــن بیــن بــه دلیــل بــروز پــاره ای از مســایل و نابســامانیها ی اجتماعــی و پدیــده هــای هــم چــون فقــر حاشــیه نشــینی، نابرابــری هــای اجتماعــی، جنــگ مهاجــرت و …. برخــی از کــودکان در جوامــع از امــکان ادامــه رونــد رشــد طبیعــی و زندگــی مثــل ســایر کــودکان در محیــط خانــواده ســالم بــاز مــی ماننــد و به ناچــار در شــهرهای بــزرگ و مکانهــای پرتــردد بــه کار و یــا زندگــی در خیابــان رو مــی آورند کــه ایــن نــوع زندگــی،آنــان را در معــرض مخاطــرات بســیار چــون ســوء تغذیــه ، محرومیــت از تحصیــل محرومیــت از بهداشــت و سـلـامت، اســتثمار، ســوء استفاده و مــرگ قــرار داده و از طرفــی جامعــه را نیــز دچــار مخاطــرات و آســیبهای اجتماعــی مــی کنــد .

باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم ارائه خدمات در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی وارد برکودکان کار و خیابانی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و خانواده آنان و همچنین سالم سازی محیط زندگی در شهرستان، این مرکزعلاوه بر ارائه خدمات آموزشی به کودکان و خانواده های آنان ، درجهت توانمندسازی خانواده کودکان کار و خیابانی اقدامات لازم را انجام میدهد و همچنین با پیگیریهای ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان و مرکز حمایتی – آموزشی آفرینش به مناسبت سال نو کودکان کار شهرستان نیز عیدانه دریافت می کنند.