به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شکوفه های بهاری برگی دیگر بر کتاب زیبایی های طبیعت مرودشت افزوده است.