به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر طبیعت زیبای تنگ خشک و چشمه اُوبُرون را نشان می دهد.