به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم سیدان فریاد حمایت از ملت فلسطین و محکومیت معامله قرن را سر دادند.