به گزارش سایت خبری مرودشت نا، طرخ غربالگری بسیج ملی فشارخون در وستای عباس آباد سیدان انجام شد.