به گزارش سایت خبری مرودشت نا، عزیز رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت اظهار کرد: با هماهنگی صورت گرفته با اداره محیط زیست، تعدادی از متخلفان آتش زدن بقایای گیاهی گندم و جو پس از برداشت به مراجع قضایی معرفی شدند و روند پیگیری و معرفی افراد خاطی به مراجع قانونی ادامه دارد.

رحیمی تصریح کرد: با عنایت به مواد قانونی حفاظت و بهره برداری از مراتع وجنگل‌ها و جلوگیری از آلودگی هوا و قانون مدیریت پسماند آتش زدن کاه و کلشممنوع و با معرفی متخلفان به مراجع قضایی با آنان برخورد خواهد شد.

رحیمی با تاکید بر خودداری از آتش زدن کاه و کلش افزود: کشاورزان باید نسبت به افزودن بقایای گیاهی به خاک همراه با کود ازته با استفاده از ادوات مناسب خاک ورزی حفاظتی اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به استفاده کاه جهت مصرف علوفه و تهیه بستر تولید قارچ افزود: کاه و کلش در زمین یک سرمایه است و آتش زدن سبب از بین رفتن سرمایه کشاورز خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت افزود: سوزاندن بقایای گیاهی موجب کاهش ماده آلی خاک، کاهش جمعیت میکروب‌های مفید خاک، کاهش ظرفیت نگهداری رطوبت وکاهش عناصر غذایی در خاک می‌شوند.