به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر گرازهای وحشی را در جنگل گلستان نشان می دهد.