به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر بخشی از فعالیت های کمپین خودجوش غدیری ام را در شهر مرودشت نشان می دهد.