به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم شیرخوارگان حسینی در روستای بیدگل ابرج برگزار شد.