به گزارش سایت خبری مرودشت نا، نیروهای نظامی و انتظامی مرودشت با نمایش عزت و اقتدار خود بار دیگر به تن استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جنایتکار لرزه افکندند.

رژه بسیج دانش آموزی مرودشتگردان امنیتی امام علی مرودشترژه سی و یک شهریور مرودشتمرودشتموتورسواران مرودشت, رژه موتوری مرودشتمرودشت, گردان امنیتی مرودشت