به گزارش سایت خبری مرودشت نا، خشکسالی های اخیر از یک سوء و افزایش برداشت بی رویه و غیر مجاز آب و ایجاد آلودگی های مختلف از سوی دیگر، عوملی است که تا چند صباحی دیگر، دریاچه درودن را با مشکلات عدیده و بحران جدی روبرو خواهد کرد.