به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم سیدان در روز عاشورا به تماشای تعزیه نشستند.