به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مادران مرودشتی به دامان شهزاده شش ماهه متوسل شده متوسل شده و علی اصغر(ع) را به عنوان الگو یه کودکان خود معرفی کردند.