به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، در دومین روز از محرم مردم شهر سادات شاهد اجرای تعزیه میدانی بودند.