به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آئین نمادین رونمایی از تجهیزات جدید بخش ویژه بیمارستان آموزشی شهید مطهری مرودشت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت از طریق ارتباط مستقیم ویدیو کنفرانس با دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

دکتر علی اکبری رئیس بیمارستان آموزشی شهید مطهری مرودشت با بیان توانمندی های موجود و اقداماتی که در راستای تجهیز و افزیش تخت های ویژه از محل اعتبارات ارتقای هتلینگ انجام شده است، گفت: از جمله اقدامات انجام شده افزایش دو تخت برای هرکدام از بخش های ICU جراحی، ICU داخلی و بخش NICU در راستای افزایش ظرفیت بخش های این بیمارستان بوده است.