به گزارش سایت خبری مرودشت نا، برداشت ذرت علوفه ای در مزارع زیرکشت این محصول در بخش سیدان آغاز شد.