به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم شهر سیدان در روز اربعین حسینی به عزاداری پرداختند.

شایان ذکر است در پایان با پخت ولیمه ساده از عزاداران پذیرایی شد.