به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تعزیه روز عاشورا در روستای حسین آباد نقش رستم مرودشت برگزار شد.