به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر طبیعت زیبای سیوند را در پاییز نشان می دهد.