به گزارش سایت خبری مرودشت نا، احد فتوحی مدیرعامل شهرک های صنعتی استان فارس از شهرک صنعتی انجیره بازدید کرد.