به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های مرودشت تریبون آزاد ۹ دی در مسجدالرسول مرودشت برگزار شد.