به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با ورود سامانه جدید بارشی به کشور، شهر سیدان سفید پوش شد.