به گزارش سایت خبری مرودشت نا، نخستین برف زمستانه شهر سادات استان فارس را سفید پوش کرد.