به گزارش سایت خبری مرودشت نا، بارش برف اخیر زیبایی خاصی به طبیعت زیبای تنگ خشک بخشیده و باعث جاری شدن آبشارهای این تفرجگاه زیبا شده است.